کتاب جشنواره گپ جوان

Saturday, 09 June 2018 11:35

کتاب جشنواره گپ جوان از دست آورد هنرجویان این جشنواره در ولایت های مختلف که در سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ در کارگاه های اموزشی این جشنواره شرکت کرده بودن تهیه شده است . این کتاب دیدگاه جوانان نسبت به آینده و جامعه خود است که آنها انعکاس داده اند

این کتاب دیدگاه جوانان است که میخواهند تغییر ایجاد کنند و نسبت به جامعه ای که در آن زندگی می کنند احساس مسولیت می کنند و با انعکاس دیدگاه خود سعی در تغییر جامعه خود برای اینده روشن دارند .

 

You can download pdf photo book from here!

Share this Page: Share this page with your friend on online social bookmarking or networks!

Cinematheque: MENAREHAIE BAKERE

Director: Farhad RezaiModerator: Mohammad Rahim HasaniDate: Friday Mar.02.2012 Time: 02:00 P.M till 04:00 P.MAdd: House NO 582, ...

Art Gallery: The Character of the Society Exhibition

A Caricature Exhibition by Mohammad Erfani 26 May till 15 June, 2011 Mohammad Erfani Mobile: 0794884637 ...

THE VOICE OF SPRING EXHIBITION

THE VOICE OF SPRING EXHIBITION Art Gallery of Afghan Cultural House cordially invites you all respected intellectuals, civil ...

THE DANCING BOYS OF AFGHANISTAN

  THE DANCING BOYS OF AFGHANISTAN Opening Ceremony of Barat Ali Batoor’s Photography Exhibition Saturday, March 05, 2011 ...

More
نمایشگاه اثار باقر احمدی
نمایشگاه اثار باقر احمدی